O nas 2022-05-12T13:03:24+02:00

O nas.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej rozpoczął działalność leczniczą 22.10.1997 r. i został wpisany do rejestrów podmiotów leczniczych.

Nr księgi rejestrowej : 000000001364
Nr KRS: 0000063214
Regon: 390582480
NIP: 6951351564

Oferujemy:

 • Opiekę lekarską w zakresie medycyny rodzinnej: „od noworodka do seniora rodziny”
 • Opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Opiekę położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz położnych
 • Badania laboratoryjne, EKG
 • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy i inne)
 • Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieci i dorosłych
 • Badania bilansowe dzieci i dorosłych
 • Programy profilaktyczne
 • Opiekę długoterminową
 • Opiekę stomatologiczną dla dzieci i dorosłych
 • Opiekę dermatologiczną
 • Opiekę logopedyczną
 • Opiekę neurologiczną
 • Opiekę rehabilitacyjną ambulatoryjną oraz w domu pacjenta
 • Drobne zabiegi chirurgiczne
Misją Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

„Żyjesz dla siebie dbaj o zdrowie”

Pragniemy, aby bieżąca praca i wysiłki personelu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie i Punktu Lekarskiego w Snowidzy oraz jego ciągłe doskonalenie umiejętności oraz rozwój bazy lokalowej i zabiegowej zaowocowały uznaniem Pacjentów, oraz uzyskaniem przez Gminny Ośrodek Zdrowia pozycji Lidera w leczeniu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane osobowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie, Mściwojów 5a, 59-407, tel. (76) 872 85 14, e-mail: goz@msciwojow.pl

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Mściwojowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nasz zespół medyczny.

Ewa Wawrzyniak – Pielęgniarka,
Halina Smyk – Pielęgniarka,
Romana Jarosińska – Pielęgniarka,
Maria Jacheć – Pielęgniarka,
Bogusława Świętochowska – Pielęgniarka,
Bożena Bojarska – Położna,
Daria Abramek-Ćwiek – p.o. Kierownik Rehabilitacji, Fizjoterapeutka,
Paulina Czuchta – Fizjoterapeutka,
Anna Nowak – Fizjoterapeutka,
Marta Wolańczyk – Skałecka – Fizjoterapeutka,
Jakub Mitka – Fizjoterapeuta,
Elżbieta Platt – Lekarz Dermatolog,
Izabela Konieczna – Lekarz Stomatolog,
Iwona Butmankiewicz – Borecka – Lekarz Stomatolog,
Juliusz Kukla – Lekarz POZ,
Jadwiga Woźny – Lekarz Pediatra,
Czesława Bigus – Hołubowicz – Lekarz Pediatra,
Jolanta Konieczna – Lekarz Pediatra,
Wiktor Piotrowski – Lekarz POZ,
Kornelia Piątkowska-Kwapisz – Logopeda,
Ryszard Mruszczyk – Lekarz Rehabilitacji,
Milena Stachurska – Logopeda,
Aneta Łozowska – Logopeda,
Dorota Walczak – diabetolog, pulmunolog,
Danuta Zapotoczna – Położna,

Nasz zespół administracyjny.

– Anna Szymczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia
– Anna Bujak – Główna Księgowa
– Robert Kopeć – Informatyk

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Świadczy usługi na podstawie i w zakresie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w siedzibie GOZ oraz w Punkcie Lekarskim w Snowidzy.

Skontaktuj się z nami

Punkt lekarski w Snowidzy

Snowidza 91a 59-407 Mściwojów +48 76 871 83 25
close form phone
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Zdrowia, Mściwojów 5a, 59-407 Mściwojów w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".