Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności 2021-01-25T13:11:47+01:00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.goz.msciwojow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Kopeć, adres poczty elektronicznej goz@msciwojow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48768788559. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

2. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie zlokalizowany jest w Mściwojowie pod nr 5A, 59-407 Mściwojów. Do budynku prowadzą dwa wejścia,  wejście od strony ulicy po schodach wraz z podjazdem dla osób korzystających z wózków, drugie od strony podwórka.

3. W budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie posiada podjazd dla osób korzystających z wózków przy głównym wejściu od strony ulicy.

4. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

5. Pacjenci Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

7. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Świadczy usługi na podstawie i w zakresie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w siedzibie GOZ oraz w Punkcie Lekarskim w Snowidzy.

Skontaktuj się z nami

Punkt lekarski w Snowidzy

Snowidza 91a 59-407 Mściwojów +48 76 871 83 25
close form phone
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Zdrowia, Mściwojów 5a, 59-407 Mściwojów w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".